Rozlewnia gazu: Głowno, Brzeziny, Koluszki

Zakład zwiększonego ryzyka

Prowadzący Zakład:
PPHU TAMIR SPÓŁKA JAWNA,
95-015 Głowno, ul. Kopernika 41b
http://www.tamirgaz.eu
Kierujący Zakładem:
Mirosława Jasińska - właściciel
Bogusław Młotkowski - właściciel

Zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, PPHU TAMIR SPÓŁKA JAWNA rozlewnia gazu w Głownie, została zaliczona do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w związku z magazynowaniem i obrotem gazem propan-butan.

Zgodnie z Art. 250. Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, wraz
z późniejszymi zmianami prowadzący zakład dokonał zgłoszenia zakładu o zwiększonym ryzyku właściwym organom i przekazał im „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym”.

Przedmiotem działalności spółki jest między innymi: sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych. Na terenie rozlewni gazu w Głownie odbywa się magazynowanie, napełnianie butli gazem propan-butan oraz hurtowa sprzedaż gazu w butlach.

Wszystkie operacje prowadzone w Zakładzie związane są z magazynowaniem i dystrybucją gazu. Nie są prowadzone żadne procesy fizykochemiczne. Operacje technologiczne obejmują:

Gaz płynny dostarczany jest cysternami samochodowymi do dowolnego zbiornika naziemnego o pojemności 50 m3.

Spółka zaliczona jest do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
w związku ze składowaniem i używaniem niebezpiecznej substancji chemicznej jaką są skroplone łatwopalne gazy: propan i butan oraz mieszanka propan-butan.

Rodzaj produktu: mieszanina
Składniki niebezpieczne
Gaz propan-butan
Numer CAS 68476-85-7
Numer WE 270-704-2
Numer indeksowy 649-202-00-6
Numer rejestracji - Substancja nie podlega obowiązkowi rejestracji (zwolnienie zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b; załącznik V poz. 10)
Klasyfikacja (1272/2008/WE): Flam. Gas 1 H220, Press. Gas (Liq.Gas) H280,
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H220 Skrajnie łatwopalny gaz.
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem
W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla osób znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Zakładu, niezbędne działania będą podejmowane przez wyznaczone służby ratownicze Państwowej  Straży Pożarnej.
Do celów alarmowania o potencjalnym zagrożeniu przeznaczona jest centrala pożarowa do której podłączone są ręczne przyciski, które po ich wciśnięciu w przypadku wystąpienia awarii powodują wygenerowanie alarmu oraz uruchomienie procedury awaryjnej.

Spełniając wymagania prawa Spółka opracowała i przedłożyła właściwym organom wszystkie wymagane w tym zakresie dokumenty:
- Zgłoszenie zakładu dużego ryzyka
- Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym,

Scenariusze wystąpienia poważnej awarii przemysłowej związane są z wyciekiem oraz możliwym pożarem/wybuchem gazu propan-butan.
W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej stosowane są w zakładzie właściwe środki bezpieczeństwa, które opisane są w opracowanym programie zapobiegania awariom oraz systemie zarządzania bezpieczeństwem, między innymi:
- stosowane są właściwe procedury związane z roztankowywaniem autocystern
- instalacje i zbiorniki z gazem poddawane są okresowo kontrolom przez Urząd Dozoru Technicznego oraz poprzez kontrole wewnętrzne, zgodnie z przyjętym harmonogramem
- stosowane są automatyczne detektory stężeń gazu
- obiekty zakładu wyposażone są w systemy i instalacje przeciwpożarowe.
- prowadzone są okresowe audity bhp w celu potwierdzenia przestrzegania przyjętych procedur i instrukcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesowego.

Aktualizacja danych: 05.11.2018